لیست قیمت موتورهای آسانسور

در این قسمت لیست قیمت بروز موتورهای آسانسور قرار میگیرد
نام موتور گیربکسمدلتوانقیمت ( ریال )
موتور گیربکس سکاAc26kw625/000/000
موتور گیربکس سکا3vf7.3kw665/000/000
موتور گیربکس تاپ ایرانAc26kw640/000/000
موتور گیربکس تاپ ایران3vf7.3kw680/000/000
موتور گیربکس ایران ساسی S38Ac26kw635/000/000
موتور گیربکس ایران ساسی S383vf7.3kw675/000/000
موتور گیربکس ایران ساسی MF28Ac26kw630/000/000
موتور گیربکس ایران ساسی MF283vf7.3kw670/000/000
موتور گیربکس ژئو3vf9.2kw820/000/000

لیست قیمت دربهای نیمه اتوماتیک تلسکوپی

در این قسمت لیست قیمت بروز دربهای نیمه اتوماتیک تلسکوپی قرار میگیرد.
سایز دربنوع درببرند دربقیمت ( ریال )
70درب نیمه اتوماتیک دو لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا142/000/000
80درب نیمه اتوماتیک دو لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا143/000/000
90درب نیمه اتوماتیک دو لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا144/000/000
100درب نیمه اتوماتیک دو لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا145/000/000
70درب نیمه اتوماتیک سه لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا147/000/000
80درب نیمه اتوماتیک سه لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا148/000/000
90درب نیمه اتوماتیک سه لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا149/000/000
100درب نیمه اتوماتیک سه لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا150/000/000
70درب نیمه اتوماتیک سه لته تلسکوپی فلت ( کم عرض )سماتیک کاران آریا147/000/000
80درب نیمه اتوماتیک سه لته تلسکوپی فلت ( کم عرض )سماتیک کاران آریا148/000/000
90درب نیمه اتوماتیک سه لته تلسکوپی فلت ( کم عرض )سماتیک کاران آریا149/000/000

لیست قیمت دربهای فول اتوماتیک تلسکوپی

در این قسمت لیست قیمت بروز دربهای فول اتوماتیک تلسکوپی قرار میگیرد
سایز دربنوع درببرند دربقیمت ( ریال )
70درب کابین فول دو لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا161/000/000
80درب کابین فول دو لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا162/000/000
90درب کابین فول دو لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا163/000/000
70درب کابین فول سه لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا164/000/000
80درب کابین فول سه لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا165/000/000
90درب کابین فول سه لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا166/000/000

لیست قیمت دربهای طبقه اتوماتیک تلسکوپی

در این قسمت لیست قیمت بروز دربهای طبقه اتوماتیک تلسکوپی قرار میگیرد
سایز دربنوع درببرند دربقیمت ( ریال )
70درب طبقه اتوماتیک دو لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا106/000/000
80درب طبقه اتوماتیک دو لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا108/000/000
90درب طبقه اتوماتیک دو لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا110/000/000
70درب طبقه اتوماتیک سه لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا113/000/000
80درب طبقه اتوماتیک سه لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا116/000/000
90درب طبقه اتوماتیک سه لته تلسکوپیسماتیک کاران آریا117/000/000

لیست قیمت دربهای سانترال چهار لته

در این قسمت لیست قیمت بروز دربهای سانترال چهار لته قرار میگیرد
سایز دربنوع درببرند دربقیمت ( ریال )
70درب طبقه اتوماتیک سانترالسماتیک کاران آریا106/000/000
80درب طبقه اتوماتیک سانترالسماتیک کاران آریا109/000/000
90درب طبقه اتوماتیک سانترالسماتیک کاران آریا110/000/000
70درب کابین فول سانترالسماتیک کاران آریا161/000/000
80درب کابین فول سانترالسماتیک کاران آریا162/000/000
90درب کابین فول سانترالسماتیک کاران آریا164/000/000

چنانچه محصول مورد نظر شما در این صفحه قرار ندارد با ما تماس بگیرید .

لیست قیمت دربهای سینوسی چهار لته

در این قسمت لیست قیمت بروز دربهای سینوسی چهار لته قرار میگیرد.
سایز دربنوع درببرند دربقیمت ( ریال )
70درب نیمه اتوماتیک سینوسیسماتیک کاران آریا160/000/000
80درب نیمه اتوماتیک سینوسیسماتیک کاران آریا161/000/000
90درب نیمه اتوماتیک سینوسیسماتیک کاران آریا162/000/000
70درب طبقه اتوماتیک سینوسیسماتیک کاران آریا153/000/000
80درب طبقه اتوماتیک سینوسیسماتیک کاران آریا156/000/000
90درب طبقه اتوماتیک سینوسیسماتیک کاران آریا157/000/000
70درب کابین فول سینوسیسماتیک کاران آریا185/000/000
80درب کابین فول سینوسیسماتیک کاران آریا186/000/000
90درب کابین فول سینوسیسماتیک کاران آریا187/000/000